ข่าวกิจกรรม

Printer-friendly version PDF version
หัวข้อ วันที่สร้าง
สนง.ทชจ.นครพนม ได้จัดโครงการ “On the job training” 09 ม.ค. - 15:55
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ "จุดตรวจร่วมบริการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558" 09 ม.ค. - 15:50
สนง.ทชจ.นครพนม จัดประชุม 3 ผ. ประกอบด้วย ผู้ว่าจ้าง,ผู้รับจ้าง,ผู้ควบคุมงาน ปีงบประมาณ 2558 09 ม.ค. - 15:44
สนง.ทชจ.นครพนม ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 09 ม.ค. - 15:40
สนง.ทชจ.นครพนม จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมวิชาการด้านงานทางแก่ อปท.ในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 30 ธ.ค. - 14:14
สนง.ทชจ.นครพนม ประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1 18 ธ.ค. - 09:43
ทชจ.นครพนม เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้บริการระดับสูง 17 ธ.ค. - 10:38
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.2031– บ้านพุ่มแก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 17 ธ.ค. - 10:13
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.2031– บ้านพุ่มแก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 17 ธ.ค. - 10:13
ทชจ.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 17 พ.ย. - 10:10
ผอ.ทชจ.นครพนม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากดัชนีความก้าวหน้าของคน(HUMAN ACHIEVEMENT : HAI )ในระดับจังหวัด 17 พ.ย. - 10:06
ทชจ.นครพนม ร่วมสำรวจพื้นที่กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ปี 2558 17 พ.ย. - 10:04