ข่าวกิจกรรม

Printer-friendly version PDF version
หัวข้อ วันที่สร้าง
สนง.ทชจ.นครพนม ประชุมการตรวจติดตามการดำเนินงานซ่อมบำรุงปกติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1 18 ธ.ค. - 09:43
ทชจ.นครพนม เข้าร่วมรับฟังการประชุมผู้บริการระดับสูง 17 ธ.ค. - 10:38
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.2031– บ้านพุ่มแก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 17 ธ.ค. - 10:13
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.2031– บ้านพุ่มแก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 17 ธ.ค. - 10:13
ทชจ.นครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 17 พ.ย. - 10:10
ผอ.ทชจ.นครพนม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากดัชนีความก้าวหน้าของคน(HUMAN ACHIEVEMENT : HAI )ในระดับจังหวัด 17 พ.ย. - 10:06
ทชจ.นครพนม ร่วมสำรวจพื้นที่กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย ปี 2558 17 พ.ย. - 10:04
ทชจ.นครพนม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี 17 พ.ย. - 09:59
ทชจ.นครพนม เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ”นครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” 17 พ.ย. - 09:55
ทชจ.นครพนม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม ประจำเดือน ตุลาคม 2557 17 พ.ย. - 09:50
ทชจ.นครพนม ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” 17 พ.ย. - 09:46
ผอ.ทชจ.นครพนม ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 17 พ.ย. - 09:37