home
>>
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แยกทางหลวงชนบท นพ.3060 – แพหนองหารไชยบุรี ฯลฯ
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แยกทางหลวงชนบท นพ.3060 – แพหนองหารไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,343.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll Up Skip to content