home
>>
คู่มือ/แบบฟอร์ม

คู่มือ

คู่มือและแบบฟอร์มสำหรับ อปท. 15  มี.ค. 63 14:50
ระบบเฝ้าตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับสะพานภูมิพล ๑ และสะพานภูมิพล ๒Health Monitoring System of
Bhumibol I Bridge and Bhumibol II Bridge
6  พ.ย. 60 12:06
ระบบเฝ้าตรวจวัดพฤติกรรมและประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ Health Monitoring System of
Maha Chesadabodindranusorn Bridge
6  พ.ย. 60 12:06
DPIS คู่มือบันทึกความเชี่ยวชาญพิเศษข้าราชการ 21  มิ.ย. 60 9:46
คู่มือ QA 24  ม.ค. 60 15:54
มาตรฐานและคู่มือ เกี่ยวกับงานทางหลวงท้องถิ่น 30  พ.ย. 59 15:02
คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 24  มิ.ย. 59 11:40
คู่มือราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น 18  ก.พ. 58 10:18
คู่มือการใช้งาน  Website ตัวใหม่ 15  ส.ค. 57 10:00
โครงการ GPS ระยะ 2  15  ส.ค. 57 10:00
คู่มือ Service Desk (สำหรับผู้ใช้) 18  ม.ค. 55 15:00
คู่มือ PMOC การใช้โปรแกรม Picasa  เพื่อกำหนดพิกัดในรูปภาพ  30 เม.ย. 55 15:17
คู่มือ PMOC การติดตั้งโปรแกรม Picasa 30 เม.ย. 55 15:17
คู่มือ PMOC การจัดทำระบบติดตามและรายงนผล 1 พ.ค. 55 13:25
คู่มือ DRR Route Editor‏  18 พ.ย. 53 15:50
คู่มือการใช้งานข่าวประกวดราคา(สำหรับผู้ดูแลระบบ) 01 ธ.ค. 52 16:48

แบบฟอร์ม

สำนักฝึกอบรม (3 แบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มสรุปการรายงานผลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 21 เม.ย. 59 14.32
แบบฟอร์มที่ใช้รายงานผลการดำเนินรายการ 21 เม.ย. 59 14.26
แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม 18 ม.ค. 57 11.00

สำนักพัฒนาระบบบริหาร (18 แบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มบันทึกรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (การดำเนินการตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก) 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี/2552 17  ก.พ. 58 10:00
แบบ สพร. 06-2/2552 17  ก.พ. 58 10:00
ตัวอย่างแบบฟอร์มมาตรฐานความโปร่งใส สพร. 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์มคำรับรองฯ 2553 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์มคู่มือมาตรฐานความโปร่งใส 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์ม สพร. 10-5 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์ม สพร. 10-4 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์ม สพร.09-1 17  ก.พ. 58 10:00
 แบบฟอร์ม สพร.08-2 17  ก.พ. 58 10:00
 แบบฟอร์ม สพร.08-1 17  ก.พ. 58 10:00
 แบบฟอร์ม สพร. 07-2/2552 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์ม สพร.07-1 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์ม สพร.07-2 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์ม สพร.07-3 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์ม สพร.06-2/2552 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์ม สพร.06-1 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์ม สพร.05-1 17  ก.พ. 58 10:00
 แบบฟอร์ม สพร.03-1 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์ม สพร.02 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์ม สพร.01-1 17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์มแก้ไขระบบ BSC 17  ก.พ. 58 10:00

สำนักบำรุงทาง (5 แบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มบำรุงทางสายหลัก และตัวอย่างแผนที่ 18 ม.ค. 57 13:28
แบบฟอร์มเตรียมความพร้อม งบฯ ปี 2555 18 ม.ค. 57 13:28
แบบฟอร์มประเมินผลโครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์ ทช. 18 ม.ค. 57 13:28
แบบฟอร์มซ่อมบำรุงปกติงานบำรุงทาง 18 ม.ค. 57 13:28
ตัวอย่างแบบฟอร์มส่งแผนงานทำแปลงทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร 18 ม.ค. 57 13:28

สำนักบริหารกลาง (2 แบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มใบสั่งจอง 18 ม.ค. 57 13:28
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอปฏิบัติงานศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 18 ม.ค. 57 13:28

สำนักงานตรวจสอบภายในด้านการงาน

ตัวอย่างแบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 16 ม.ค. 57 12:25

สำนักก่อสร้างสะพาน (5 แบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มหนังสือภายใน 18 ม.ค. 57 13:28
แบบฟอร์มหนังสือภายนอก 18 ม.ค. 57 13:28
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือภายใน 18 ม.ค. 57 13:28
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือภายนอก 18 ม.ค. 57 13:28
แบบฟอร์ม คส.0 18 ม.ค. 57 13:28

สำนักก่อสร้างทาง (3 แบบฟอร์ม)

Download แบบฟอร์ม คส. 1-คส. 10 18 ม.ค. 57 13:28
แบบฟอร์มประชาชนร่วมสังเกตขั้นตอนการก่อสร้าง (ร่วม) 18 ม.ค. 57 13:28
โครงการขันน๊อต “100 ปี” กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยขณะก่อสร้าง 18 ม.ค. 57 13:28

สำรวจออกแบบ (8 แบบฟอร์ม)

New แบบฟอร์มรายการโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 18 ม.ค. 57 11.00
บันทึกขออนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมแบบมาตรฐานฯ 18 ม.ค. 57 11.00
อาคารหมวดทางหลวงชนบท (กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม) 18 ม.ค. 57 11.00
แบบติดตามการแก้ไขเพิ่มเติมแบบก่อสร้างในปีงบประมาณ 2553 18 ม.ค. 57 11.00
แบบฟอร์มโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักสำรวจและออกแบบ 18 ม.ค. 57 11.00
เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจสอบแบบ 18 ม.ค. 57 11.00
โปรแกรมออกแบบถนนและอาคารระบายน้ำ 18 ม.ค. 57 11.00
แบบก่อสร้างอาคารหน่วยซ่อมบำรุงย่อย 18 ม.ค. 57 11.00

สำนักอำนวยความปลอดภัย (9 แบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครทางหลวงชนบท 18 ม.ค. 57 11.00
คู่มือและแบบฟอร์มการประเมินความปลอดภัยตามระบบ (SMS) (ปรับปรุงมิถุนายน 2553) 18 ม.ค. 57 11.00
แบบฟอร์มประเมิน อส.ทช.ดีเด่นปีะจำปี 2553 18 ม.ค. 57 11.00
แบบฟอร์มการรายงานประจำเดือนผลการดำเนินงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัย(บำรุงปกติ) 18 ม.ค. 57 11.00
แบบฟอร์มสำรวจจุดต่อเชื่อม(สามแยก/สี่แยก) 18 ม.ค. 57 11.00
แบบฟอร์มการประเมินด้านการปรับปรุงตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย 18 ม.ค. 57 11.00
แบบฟอร์มสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง/สัญญาณจราจร 18 ม.ค. 57 11.00
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความปลอดภัย (RSA) 18 ม.ค. 57 11.00
แบบฟอร์มรายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุ 18 ม.ค. 57 11.00

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (9 แบบฟอร์ม)

แบบฟอ์มราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น  17  ก.พ. 58 10:00
แบบฟอร์มขอเพิ่มทะเบียนผู้รับจ้างและทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 16  ม.ค. 58 11:00
แบบฟอร์มข้อมูลคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18 ม.ค. 57 11.00
 แบบฟอร์มใบรายงานโครงการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย(ส่วนภูมิภาค) 2554 18 ม.ค. 57 11.00
   – รายงานบำรุงรักษาประจำเดือน 18 ม.ค. 57 10.12
   – รายงานสรุปการจัดการปัญหาและการแก้ไข (Problems Report) 18 ม.ค. 57 10.12
   – ตัวอย่างผัง network 18 ม.ค. 57 10.12
   – รายงานการสำรวจจำนวนและสถานะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์) 18 ม.ค. 57 10.12
แบบฟอร์มการเก็บ Log การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 18 ม.ค. 57 10.12
แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบเน็ตเวิร์ค 18 ม.ค. 57 10.12
แบบฟอร์มชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1  2 18 ม.ค. 57 10.12
แบบฟอร์มการขอใช้ E-mail 18 ม.ค. 57 10.12
แบบฟอร์มการของใช้ Web server 18 ม.ค. 57 10.12

สำนักทางหลวงชนบทราชบุรี (1 แบบฟอร์ม)

แบบฟอร์มสำนักทางหลวงชนบทจังหวัดราชบุรี 18 ม.ค. 57 10.09
Scroll Up Skip to content